Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií
hash tag #koronavirus
11.05.2020 06:32

Orlický.net

Zpravodajství
události

Zobrazeno 729x
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dnes je další důležité datum.
Proběhne uvolnění podnikatelských a dalších činností a také rozvolnění ve školách a školských zařízeních:

• Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
• Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
• Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
• Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla:
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Školy a školská zařízení

• možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
• možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu,
přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
15 žáků;
• osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
• střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků
ve skupině;
• osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů
ve skupině - toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
• osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
• prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech;
• osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
• provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
• je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
• je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
• u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
• ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
• platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
• použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla
místy shromažďování osob;
• u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování
odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
• provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních,
příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
• provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění
osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu;
• dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

Další doporučující opatření:
• Doporučená opatření pro provozovatele obchodních center
o Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém; OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
o Parkovací systémy-preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce kontaktních částí zařízení, umístění dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní
provoz parkoviště)
o Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
o Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních

• Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek
o Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65let v časové shodě
s celostátním standardem.

Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)
• V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, dodržovat následující pravidla:
o aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe,
než jsou 2 metry;
o zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
o umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
o zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků;
o zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a vprovozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.
• Prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek: o je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob; o prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
• Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
• Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
• venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
• provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
• při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
• zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
• dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
• v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí
alespoň každé 2 hodiny;
• zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
• v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Další doporučující opatření:
• Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
• Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
• Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
o uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu), o ve frontě,
o u terminálů,
o pokladen,
o u výdeje.
• V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi
obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové
terminály, výdeje, atd.).
• Osobní ochranné prostředky použité kzakrytí dýchacích cest musí být udržovány
včistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. Ktěmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby srouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
•  Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě
a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
• Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
• Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
• Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační
postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
• Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené
pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
• Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či
ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
• Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších
předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
• Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou
vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
• Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
• Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
• Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
• V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu(zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
• Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy(které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v
• Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a
střevních onemocnění.
• Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi),
upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním
telefonem.
• Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
• Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
• V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
• Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
• osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou
masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou
prostředkem s virucidním účinkem;
• před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
• před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.
• Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
• Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

Provozovny holičství a kadeřnictví
• Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu doprovozovny holičství nebo
kadeřnictví;
• v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu
k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem,
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých kadeřnických pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.

Muzea, galerie a další podobná zařízení
• V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
• mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
• návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
provozovatel zařízení.

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
• v hledišti je nejvýše 100 diváků;
• v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
• mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
• v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí
nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
• mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
• v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m
a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe
platili platební kartou;
• ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
• před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
• Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;
• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
• sportovci vdobě tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
• snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
• po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
• tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství.

Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
• délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.);
• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
• stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Školství a vzdělávání
• Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte vmateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení oneexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
• Dítě, žák, student, účastník, byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
• Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: vlada.cz


Doporučujeme k přečtení
Další zprávy z lokality Východní Čechy
Sanitky budou houkat zdravotním sestřičkám
Filipojakubská noc byla klidná
Prohlédněte si nejlepší dřevěné stavby roku 2020
Otevírají se řemeslné provozovny či farmářské trhy. Budou se moct konat malé svatby
Nadace ČEZ pomáhá také na východě Čech. Neziskovým organizacím poslala víc jak 2 miliony korun
Pomoc dětem při domácí výuce fyziky! ČEZ zpřístupnil tisíc videí s pokusy a návody, chystá i soutěž o 200 000 korun
Policie pátrá po dvou dívkách. Včera utekly z hradeckého dětského domova
Nadace ČEZ spouští bleskovou Krizovou pomoc pro boj s epidemií COVID-19
Lesy ČR svolávají studenty: Přijďte, pomozte v lese a vydělejte si
Raego a Olga Lounová děkují a vzkazují: Nesmíš to vzdát!
Do regionu ještě dnes zamíří 120 tisíc ústenek a 25 tisíc respirátorů
V autobusech veřejné linkové dopravy jezdí cestující zadarmo. Nastupovat musí pouze zadními dveřmi a musí mít na sobě roušku
Zakrývání dýchacích cest na veřejnosti je nyní povinné. Hradecký kraj to nařídil od 12:00, Pardubický kraj od 18 hodin a vláda pro celou ČR od půlnoci
První várka ochranných pomůcek od státu dorazila. Je jich ale krutě málo
Na východě Čech již 4 lidé s koronavirem. Polsko zavádí kontroly na hraničních přechodech
Počet lidí s koronavirem roste, prvního nemocného hlásí Pardubice
Velké přehrady jsou na sucho připraveny, hlásí ministerstvo. Kvůli nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích
Na Hučák a do Poříčí se do odvolání nepodíváte. Kvůli koronaviru
Seznamka ho stála více jak půl miliónu
Orkán Sabine: Poškozené střechy, popadané stromy, poničená auta
Sabine zatím kácela jen stromy
Varování meteorologů: Na náš region se žene orkán Sabine
Popadané stromy, zaplavené sklepy, uvízlé kamiony
Sirény se rozezní k uctění památky Jaroslava Kubery
Z Polska si vezli větší množství cigaret a tabáku. Kuřivo nedovezli
Policie varuje před falešnými žádostmi o přátelství na sociálních sítích. Následují požadavky o bankovní převod
Policisté pátrají po 55letém muži. Ten je nezvěstný již několik let
Ministerstvo neshledalo závažné porušení povinnosti v Pardubické nemocnici. Na rozdíl od hrubého porušení v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou
Čipování psů je od nového roku povinné. Existuje ale jedna výjimka
Poslední výjezdy hasičů ve starém roce a první události roku 2020

Polští pracovníci průmyslové zóny se v pondělí vrátí do práce. Z více jak dvou tisíc testovaných nebyl nikdo pozitivní
29.05.2020 | 10:34 | (rup)

Je tu poslední vlna rozvolnění. Roušky jsou povinné především uvnitř budov
25.05.2020 | 00:00 | (rup)

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci restituce areálu zámku Opočno
20.05.2020 | 20:09 | (rup)

Parkoviště se změní na testovací místo pendlerů
18.05.2020 | 11:34 | (rup)

Po 66 dnech skončil nouzový stav. Pro lidi se toho mnoho nemění
18.05.2020 | 00:00 | (rup)

Samoplátci se mohou nechat vyšetřit na Covid-19. V Pardubicích a v Litomyšli
10.05.2020 | 07:51 | Orlický.net

Starosta položil věnce na pietních místech ve městě, lidé se mohou dnes také připojit
08.05.2020 | 11:00 | (rup)

Uctili památku padlých hrdinů
08.05.2020 | 08:30 | Nové Město nad Metují

Připomínáme si 75. výročí osvobození
08.05.2020 | 07:19 | Ústí nad Orlicí

Hranice s Polskem jsou stále uzavřeny. Pendleři jen tak do Čech nedorazí
29.04.2020 | 09:36 | (rup)

Ministryně Maláčová navrhuje plán rozvolnění opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19
26.04.2020 | 12:47 | Fletch

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny
24.04.2020 | 06:36 | Orlický.net

Otevírají se řemeslné provozovny či farmářské trhy. Budou se moct konat malé svatby
20.04.2020 | 08:14 | Orlický.net

Nadace ČEZ pomáhá také na východě Čech. Neziskovým organizacím poslala víc jak 2 miliony korun
13.04.2020 | 15:42 | Orlický.net

Ochranné prostředky kosteleckým seniorům
08.04.2020 | 13:43 * | ZuzanaK.zprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Po střetu s autem skončila motorka na louce pod silnicí
Zastřelil manželku, dostal 14 let. Podle soudce byl důvod malicherný
Parkoviště se změní na testovací místo pendlerů
Expozice rychnovského muzea se opět otevřou veřejnosti
Ústí nad Orlicí
Malá scéna vystavuje fotky Evy Kovářové
Stavba nového domu dětí a mládeže pokračuje
Muzeum se po přestávce otevřelo veřejnosti
Zastupitelé schválili dotace na sport, kulturu a volný čas či zvýšení finanční rezervy
Žamberk
Albertinum vyvíjí nové typy respirátorů z 3D tiskárny
Nejnovější stream z Divišova divadla v Žamberku- Hashberry!
Májové online kino v Žamberku
Živé jeviště žamberského Divišova divadla!
Lanškroun
Nová venkovní učebna zatraktivní výuku i volný čas
Řidiči využívají nové parkovací automaty
Proběhla první fáze bouracích prací na poliklinice
Obyvatelé se mohou znovu podílet na rozhodování o investicích ve městě
Nové Město nad Metují
Narazil do vyvýšeného obrubníku a spadl z kola. Cyklista hodinu před polednem nadýchal více jak 3 promile
Hořelo v motorovém prostoru auta. Pomohl hasicí přístroj
Uctili památku padlých hrdinů
Žena upadla v lese a poranila si nohu. Přes řeku ji transportovali hasiči
Dobruška
Těšila ses do kina? - Těšila! - No já na Vás taky, a jak!
Model gotického kostela otevírá okno do minulosti
Lidé zamířili na obnovené farmářské trhy
Při přístavbě výtahu k budově polikliniky se našla středověká pec
Letohrad
Muž boural starou boudu. Ta na něho spadla
Starosta položil věnce na pietních místech ve městě, lidé se mohou dnes také připojit
Studenti průmyslovky se mohou těšit na novou kuchyň
Tradiční hudební festival se odkládá. Meziročně se posune o jeden den
Kostelec nad Orlicí
Oktávka nabourala do stromu, řidič zmizel
Ochranné prostředky kosteleckým seniorům
Kostelelečtí se pro dobro dokáží semknout
Osobák skončil v příkopu. Řidičce pomohli z vozu přivolaní hasiči
Choceň
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Město spouští placené parkování na náměstí a v nejbližším okolí. První půlhodina je zdarma
Novou vedoucí kultury se stane Tereza Dobešová
Týniště nad Orlicí
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Týnišťské letní muzeum Vodárenská věž zahajuje 30. května
Sprejer v ulicích. Neviděl někdo autora?
Žena nesmí řídit již od roku 2014. Přesto ji za volantem chytili už pošesté
Vamberk
Dívce uvízla noha mezi kmeny stromu. Pomohli hasiči
Člověk spadl do řeky. Na břeh ho dostali přivolaní hasiči
Na konci loňského roku zmizela z firmy bruska. Kriminalisté krádež nyní objasnili
Ministr kultury přivezl potvrzení o zápisu vamberecké krajky na seznam české lidové kultury
Česká Skalice
Dodávka projížděla ve zúžení. Po nehodě skončila na střeše a zablokovala silnici
Další příklad výborné pomoci výroby ochranných štítů
Dobrovolníci zajišťují nákupy, dovoz jídel nebo léků. Mezi nimi i skupina skautů
18letý řidič čelně narazil do protijedoucího auta. Obě auta skončila na střeše, sedm lidí v péči doktorů
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Lokomotiváři stále hledají nové zaměstnance. Krizi navzdory
Radnice nechala vloni vysadit nové stromy. Neznámý vandal tři z nich zničil
Kohouti titul neobhájí
Hokejisté České Třebové nevyužili výhodu domácího prostředí a ve třetím čtvrtfinálovém střetnutí těsně prohráli s Chotěboří
Opočno
Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci restituce areálu zámku Opočno
Opočno jednalo o oslavách výročí narození Františka Kupky
Na zámku čistí sbírku vzácného benátského skla. Křehké exponáty pamatují 16. až 19. století
Zámecký trezor skrýval několik krabic s překvapením
Náchod
Malé lázně v Bělovsi zvou do nového informačního centra a k ochutnání minerálky z letních pítek
Stezka v lesoparku Montace se dočkala rozšíření
Náchodský rouškomat ukončí provoz k 22. 5. 2020
Úklid města v plném proudu a s novými vozy
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Seniorka ležela na podlaze zamčeného bytu a pečovatelky se k ní nemohly dostat. Pomohli hasiči
Řidiče zřejmě přemohl mikrospánek. Přejel do protisměru, kde se narazil do stromu
Hasiči uvolňovali zablokovaný říční náhon
Osobní auto skončilo na boku. Předcházel smyk a průjezd příkopem
Jaroměř
Cyklistka havarovala za obchodním centrem. Byla na mol opilá
Požár ve vlakovém muzeu Výtopna Jaroměř: Neznámý pachatel po sobě zanechal škodu ve výši 100 tisíc korun
Odstavený nákladní vagon lehl pepelem
Plameny zničily dřevěnou restauraci. Při požáru byla jedna osoba zraněna
Králíky
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Hradec Králové
Rýsuje se hokejová spolupráce Hradec – Kolín! Kozlům vypomůže Jan Veselý
Děkanem Fakulty informatiky a managementu UHK byl znovuzvolen profesor Josef Hynek
Muzeum východních Čech v Hradci Králové má nového dětského maskota
Zdrogovaný řidič ohrožoval ostatní účastníky provozu. A pak tančil uprostřed frekventované křižovatky
Vysoké Mýto
Údržba zeleně ve městě prochází zásadní změnou
Plovárna otevře začátkem června, krytý bazén zahájí provoz až v září
Stroj na suchou mlhu pomáhá účinně dezinfikovat prostory
Městská knihovna už je opět otevřena pro veřejnost
Pardubice
Stát by mohl dát krajům až osm miliard na silnice nižších tříd
Zdrogovaný řidič utekl od dopravní nehody. Na útěku byl ale jen pár minut
Kraj připravuje pozemky pro dašický přivaděč na D35
Tchaj-wan daroval do kraje ventilátory a celoobličejové masky
Litomyšl
Lázně ducha ani Gastroslavnosti letos nebudou
Auto narazilo do stromu, vrtulník odletěl prázdný
Kraj nechal opravit tělocvičnu na gymnáziu
Hokejistům České Třebové chybělo k výhře na Litomyšlí 47 vteřin
Solnice
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Dobročinná módní přehlídka vozíčkářů vybrala víc jak 160 tisíc korun
Sledujte živý přenos z charitativní módní přehlídky vozíčkářů Elegance bez bariér
Na ubytovnu zavítal nezvaný host. Zmizela herní elektronika
Orlické hory
Policisté si vzali do hledáčku čtyřkolky i motorky. Jejich pohyb v lesích je zakázaný zákonem
Polsko zavírá hraniční přechody v Orlických horách
Vlci poprvé zaútočili na hospodářská zvířata v Orlických horách. V lokalitě Šediviny zabili dvě ovce
Klub přátel rozhleden vyhlásil výsledky ankety Rozhledna roku 2019. Zvítězila ta na Velké Deštné
Podorlicko
Nešvar běžného dne: Řidiči způsobí nehodu a z místa ujede
Dealer pervitinu skončil ve vazbě. Kvůli drogám není řešen poprvé
Regionální kina podpoří zrušený karlovarský filmový festival
Pěkně zapršelo. Srážkoměrné stanice hlásí i více než 30 milimetrů
Rychnovsko
Hasiči likvidovali nehody, požár i pády stromů
Jednostopé dopravní prostředky versus auta: Cyklista i motorkář zraněni
Dostal chuť na čokoládu. Mladý recidivista nejprve kradl v obchodě, následně neoprávněně řídil cizí vozidlo
Auta skončila v příkopech či v oplocení, hasiči zasahovali také u požáru, prasklé vody či odstraňovali spadlé větve
Orlickoústecko
Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu a Žichlínku
Na muže, podezřelého z vraždy, uvalil soudce vazbu
Muž podezřelý z vraždy je již v cele. Včera ho tam dopravila zásahová jednotka
Vlaková výluka dnes končí, od zítra podle pozměněných jízdních řádů
Náchodsko
Způsobil postřik kvetoucího pole úhyn včel? Policie to prošetřuje
Část lidí se v těchto dnech bojí chodit na rehabilitační masáže. Riskují přitom zhoršení svého stavu
Neuvěřitelný příběh polského řidiče náchodské společnosti. S manželkou se vídá jen přes hranice
Dávejte pozor na to, co píšete a sdílíte. Policie se zabývá nepravdivou zprávou o uzavření obcí na Náchodsku

 
loading...