Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií
hash tag #koronavirus
11.05.2020 06:32

Orlický.net

Zpravodajství
události

Zobrazeno 1174x
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dnes je další důležité datum.
Proběhne uvolnění podnikatelských a dalších činností a také rozvolnění ve školách a školských zařízeních:

• Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
• Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
• Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
• Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla:
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Školy a školská zařízení

• možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
• možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu,
přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
15 žáků;
• osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
• střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků
ve skupině;
• osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů
ve skupině - toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
• osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
• prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech;
• osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
• provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
• je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
• je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
• u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
• ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
• platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
• použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla
místy shromažďování osob;
• u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování
odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
• provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních,
příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
• provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění
osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu;
• dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

Další doporučující opatření:
• Doporučená opatření pro provozovatele obchodních center
o Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém; OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
o Parkovací systémy-preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce kontaktních částí zařízení, umístění dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní
provoz parkoviště)
o Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
o Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních

• Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek
o Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65let v časové shodě
s celostátním standardem.

Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)
• V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, dodržovat následující pravidla:
o aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe,
než jsou 2 metry;
o zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
o umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
o zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků;
o zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a vprovozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.
• Prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek: o je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob; o prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
• Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
• Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
• venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
• provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
• při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
• zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
• dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
• v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí
alespoň každé 2 hodiny;
• zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
• v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Další doporučující opatření:
• Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
• Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
• Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
o uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu), o ve frontě,
o u terminálů,
o pokladen,
o u výdeje.
• V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi
obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové
terminály, výdeje, atd.).
• Osobní ochranné prostředky použité kzakrytí dýchacích cest musí být udržovány
včistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. Ktěmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby srouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
•  Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě
a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
• Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
• Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
• Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační
postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
• Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené
pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
• Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či
ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
• Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších
předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
• Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou
vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
• Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
• Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
• Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
• V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu(zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
• Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy(které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v
• Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a
střevních onemocnění.
• Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi),
upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním
telefonem.
• Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
• Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
• V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
• Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
• osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou
masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou
prostředkem s virucidním účinkem;
• před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
• před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.
• Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
• Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

Provozovny holičství a kadeřnictví
• Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu doprovozovny holičství nebo
kadeřnictví;
• v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu
k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem,
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých kadeřnických pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.

Muzea, galerie a další podobná zařízení
• V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
• mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
• návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
provozovatel zařízení.

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
• v hledišti je nejvýše 100 diváků;
• v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
• mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
• v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí
nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
• mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
• v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m
a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe
platili platební kartou;
• ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
• před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
• Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;
• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
• sportovci vdobě tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
• snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
• po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
• tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství.

Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
• délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.);
• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
• stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Školství a vzdělávání
• Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte vmateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení oneexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
• Dítě, žák, student, účastník, byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
• Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: vlada.cz


Zajímavost z regionu
Další zprávy z lokality Východní Čechy
Pozor na nákup přes internet. Podvodníci jsou ve střehu, buďte i vy!
Maková pole zítra připomenou Den válečných veteránů
Energetici omezí plánované odstávky elektřiny kvůli vzrůstajícím požadavkům svých zákazníků na práci z domova
Policisté kontrolují dodržování vládních nařízení
Silný déšť v noci na zítra může způsobit povodně
Hasiči rozvážejí do škol respirátory. Jsou určeny pro zaměstnance
V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
České domácnosti významně ušetří za energie. ČEZ od října zlevňuje elektřinu i plyn
Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
Nasaďte roušky a dodržujte pravidlo 3R, vyhlásil ministr. Pro zaměstnance automobilky to platí už dnes před noční
Celníci likvidovali zajištěné lihoviny a spotřební zboží
Policie dnes startuje dopravně bezpečnostní akci
Silný vítr potrápil Východní Čechy. Hasiči likvidovali požáry, popadané stromy či poškozené střechy
Pardubicko zahájí na konci srpna přelaďování na nový standard televizního vysílání
Policie bude měřit rychlost na desítkách míst v Podorlicku. Přečtěte si, kde to bude, a dejte nohu z plynu
Extrémní nebezpečí povodní stále trvá, hasiči situaci monitorovali pomocí dronu
Sanitky budou houkat zdravotním sestřičkám
Filipojakubská noc byla klidná
Prohlédněte si nejlepší dřevěné stavby roku 2020
Otevírají se řemeslné provozovny či farmářské trhy. Budou se moct konat malé svatby
Nadace ČEZ pomáhá také na východě Čech. Neziskovým organizacím poslala víc jak 2 miliony korun
Pomoc dětem při domácí výuce fyziky! ČEZ zpřístupnil tisíc videí s pokusy a návody, chystá i soutěž o 200 000 korun
Policie pátrá po dvou dívkách. Včera utekly z hradeckého dětského domova
Nadace ČEZ spouští bleskovou Krizovou pomoc pro boj s epidemií COVID-19
Lesy ČR svolávají studenty: Přijďte, pomozte v lese a vydělejte si
Raego a Olga Lounová děkují a vzkazují: Nesmíš to vzdát!
Do regionu ještě dnes zamíří 120 tisíc ústenek a 25 tisíc respirátorů
V autobusech veřejné linkové dopravy jezdí cestující zadarmo. Nastupovat musí pouze zadními dveřmi a musí mít na sobě roušku
Zakrývání dýchacích cest na veřejnosti je nyní povinné. Hradecký kraj to nařídil od 12:00, Pardubický kraj od 18 hodin a vláda pro celou ČR od půlnoci
První várka ochranných pomůcek od státu dorazila. Je jich ale krutě málo


Malou holčičku pokousal v obličeji pes
26.11.2020 | 12:17 | ZZS

Přijeďte nám sestavit rozpočet, vyzývá hejtman Netolický předsedu vlády
25.11.2020 | 08:44 | Pardubický kraj

Dnes dochází ke zmírnění protiepidemických opatření. Venku můžete být až do 23:00 a můžete si koupit vánoční stromek na tržnici
23.11.2020 | 00:00 | Orlický.net

Do škol se vrátili žáci prvních a druhých tříd
18.11.2020 | 16:11 | Hradec Králové

Do obchodu po jednom a jen s nákupním košíkem. Těch bude omezené množství
18.11.2020 | 06:57 | (rup)

Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
13.11.2020 | 07:45 | Policie ČR

Připomenuli si Den válečných veteránů. Bez veřejného pietního aktu
12.11.2020 | 09:37 | Ústí nad Orlicí

Hasiči pod horami budou mít novou základnu. Výstavba nové požární stanice začíná
09.11.2020 | 09:20 | HZS

Obavy o maminku vystřídala radost
07.11.2020 | 08:10 | Policie ČR

Události v České Třebové v říjnu 2020
29.10.2020 | 21:15 | Milan Mikolecký

Oslavy 28. října v době nouzového stavu v omezené podobě
28.10.2020 | 09:04 | Nové Město nad Metují

Pietním aktem připomněli 102. výročí vzniku samostatného Československa
28.10.2020 | 07:11 | Ústí nad Orlicí

Vláda od zítřka zavádí zákaz nočního vycházení a dále omezuje obchody
27.10.2020 | 06:27 | Orlický.net

Armáda České republiky: Aktivovat Těchonín na Covid je podobně zbytečné, jako postavit nový Temelín na osvětlení v garáži
23.10.2020 | 07:15 | Orlický.net

Obyvatelé země neuposlechli výzev politiků a přišel druhý lockdown. Vláda zpřísnila preventivní opatření
22.10.2020 | 07:00 | Orlický.netzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
První nález Šalvěje Hispánské zaznamenal botanik ve východních Čechách
Osobák skončil v poli kolama vzhůru
Z kamionu vytekla kyselina, hasiči ji museli naředit
Na křižovatce se srazila celkem čtyři auta. Naštěstí byla zraněna jen jedna osoba
Ústí nad Orlicí
Finišují stavební práce na komunikacích či pokračuje výsadba zeleně
Muž spadl ze střechy státního zastupitelství. Do nemocnice jej transportoval vrtulník
Připomenuli si Den válečných veteránů. Bez veřejného pietního aktu
Pietním aktem připomněli 102. výročí vzniku samostatného Československa
Žamberk
Mistr světla a temnoty ve virtuálním kině. Caravaggio – Duše a Krev. Kino Žamberk zve na jedinečný snímek.
V rámci online streamu Moje kino Live proběhne v sobotu 28. listopadu projekce filmu Země medu.
Moje kino LIVE – herecký koncert ve filmu Staříci uvidíte v pátek 27. listopadu. Zve kino Žamberk.
Nejnovější film Bohdana Slámy Krajina ve stínu u vás doma jako v kině.
Lanškroun
Druhý ročník participativního rozpočtu má své tři vítězné projekty
Obyvatelé rozhodnou o dalších projektech, které se stanou součástí města
Neutažené šrouby neudržely kola. Ta se za jízdy vydala jinou cestou
Nad ránem hořelo v kuchyni. Kvůli technické závadě
Nové Město nad Metují
Ve městě instalují radarové měřiče rychlosti
Do Klopotovského údolí se po téměř půl roce vrátilo stádo jelenů
Oslavy 28. října v době nouzového stavu v omezené podobě
Policisté pátrají po dívce. Ta se nevrátila do ústavu
Dobruška
Rosvícení vánočního stromu proběhne letos on-line. Odstartuje tak Advent aneb Světlo v temných časech
Výstava Paměti národa Z totality do totality je k vidění v Dobrušce
Obavy o maminku vystřídala radost
Kvůli obálce s neznámou látkou evakuovali 15 lidí
Letohrad
Starosta Fiala: Referendum o Domu kultury bude až v lednu
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Kostelec nad Orlicí
V ložnici vzplálo mobilní plynové topení. Zasáhl pohotový soused - hasič s ručním hasičákem
Mladý značně opilý řidič sejmul dopravní značku i zaparkované osobní auto
Auto skončilo v příkopu, řidiče vyprostili hasiči
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy není zrušen. Na diváky čeká atraktivní program
Choceň
Listopadové novinky z města: Nové sportoviště, infokiosek či štípačka dříví
Hasiči ve speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku
Lidem v domovech důchodců chybí sociální kontakt s blízkými. Pomůže bezkontaktní návštěvní systém
Další stavba bez kolaudace. Nové obchodní centrum zůstalo uzavřeno
Týniště nad Orlicí
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Sedm tisíc modelů „angličáků“: Encyklopedii aut sbírá Eduard Pařízek od svých 6 let
Vamberk
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Česká Skalice
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Rokytnice v Orlických horách
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Česká Třebová
Péefko z Parníka
Českotřebovský vánoční strom přijel z Parníka
Jabkance doma
Vzpomínky na českotřebovskou Jabkancovou pouť 1960 - 1989
Opočno
Muž zaútočil na manželku a tchána. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu
Zastupitelé dali zelenou rekonstrukci léta chátrající budovy bývalé Zámecké vinárny
Zraněný cyklista po střetu s autem. Buďte za tmy vidět!
Úřad má všechny podklady pro vydání souhlasu se zahájením zkušebního provozu. Obchvat by se mohl otevřít v příštích několika dnech
Náchod
Mateřská škola U Kočovny má nové oplocení
Stopy náchodského architekta Jana Letzela v japonské prefektuře Miyagi
Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny
Projekt multifunkční haly je na samotném začátku
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Ptáci, žijící v mokřadu, by měli mít lepší podmínky pro život. Postarají se o to pratuři
Řidička strhla řízení. Narazila do stromu a auto se převrátilo na bok
Králíky
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Hradec Králové
Srazila se dvě nákladní vozidla. Jednoho řidiče museli hasiči vyprostit
Adventní trhy letos nahradí virtuální Advent v Hradci
Kocour vylezl na vysoký strom. Dolů mu pomohl přivolaný hasič
Votroci si s chutí zastříleli. Dvakrát se trefil Prekop
Vysoké Mýto
Radnice provedla modernizaci městského kamerového systému
Lokalita za pivovarem mění svoji podobu
Radnice připravuje zásadní změny v třídění odpadů
Okna městské galerie se změnila na jeden den v originální orloj
Pardubice
Přijeďte nám sestavit rozpočet, vyzývá hejtman Netolický předsedu vlády
Strážníci a policisté našli tajně otevřenou hospodu. Hosté utíkali přes kuchyň
Zdravotníci obdrží mimořádné prémie. Peníze půjdou do Žamberka, Vysokého Mýta nebo třeba do Brandýsa
Noví krajští zastupitelé složili slib. Hejtmanem zůstává Martin Netolický
Litomyšl
Kradl motorové pily. Po svém zadržení skončil ve vazební věznici
Na zahradě měl prales z rostlin marihuany. Chtěl prý vypěstovat nejvyšší konopí
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Solnice
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Orlické hory
Blíží se zima. Lyžaři, znáte základní pravidla pohybu na sjezdovce?
V Orlických horách se usadil vlk. Trvalý výskyt potvrdily snímky z fotopastí a pozorování tzv. Vlčích hlídek
Lesy ČR mění potoky v Orlických horách. Cílem je zadržení vody v krajině
Senior byl nalezen v pořádku. Na polské straně hranice
Podorlicko
Dva osobáky šly přes střechu. U první nehody jeden zraněný, u druhé hasiči nikoho nenašli
S vidinou společného života poslala žena do ciziny statisíce. A nebyla jediná
Začali v Ústí, skončili pod Homolí. Policisté honičku ukončili varovnými výstřely
Odvysílali jsme třetí Taneční proud proti blbé náladě
Rychnovsko
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Automobilka na Rychnovsku podpoří komunitní život a výzkum veřejného mínění
Hasiči zasahovali u střetu dvou aut a také u převrácené čtyřkolky
Krádež v kostele: Pachatel vybral kasičku a odcizil potraviny
Orlickoústecko
Nedbalost stála za požárem dílny i udírny
Z Lanškrouna do Skuhrova doveze řidiče opravená silnice za 143 milionů
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Náchodsko
Přetlačovaná osobáku s lokomotivou měla jasného vítěze. Nehoda se neobešla bez zranění.
Řidič v kradené škodovce ujížděl celníkům. Auto skončilo na turistické stezce, prchající muž zmizel v lese
Při předjíždění vytlačil protijedoucí auto do příkopu. Z místa nehody ujel
Hala plná sena v plamenech. Hasiči se snažili ochránit zvířata v přilehlém kravínu