Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií
hash tag #koronavirus
11.05.2020 06:32

Orlický.net

Zpravodajství
události

Zobrazeno 1084x
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dnes je další důležité datum.
Proběhne uvolnění podnikatelských a dalších činností a také rozvolnění ve školách a školských zařízeních:

• Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
• Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
• Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
• Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla:
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Školy a školská zařízení

• možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
• možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu,
přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
15 žáků;
• osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
• střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků
ve skupině;
• osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů
ve skupině - toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
• osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
• prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech;
• osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
• provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
• je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
• je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
• u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
• ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
• platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
• použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla
místy shromažďování osob;
• u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování
odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
• provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních,
příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
• provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění
osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu;
• dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

Další doporučující opatření:
• Doporučená opatření pro provozovatele obchodních center
o Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém; OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
o Parkovací systémy-preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce kontaktních částí zařízení, umístění dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní
provoz parkoviště)
o Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
o Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních

• Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek
o Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65let v časové shodě
s celostátním standardem.

Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)
• V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, dodržovat následující pravidla:
o aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe,
než jsou 2 metry;
o zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
o umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
o zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků;
o zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a vprovozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.
• Prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek: o je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob; o prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
• Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
• Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
• venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
• provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
• při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
• zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
• dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
• v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí
alespoň každé 2 hodiny;
• zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
• v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Další doporučující opatření:
• Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
• Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
• Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
o uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu), o ve frontě,
o u terminálů,
o pokladen,
o u výdeje.
• V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi
obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové
terminály, výdeje, atd.).
• Osobní ochranné prostředky použité kzakrytí dýchacích cest musí být udržovány
včistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. Ktěmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby srouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
•  Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě
a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
• Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
• Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
• Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační
postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
• Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené
pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
• Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či
ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
• Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších
předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
• Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou
vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
• Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
• Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
• Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
• V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu(zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
• Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy(které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v
• Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a
střevních onemocnění.
• Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi),
upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním
telefonem.
• Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
• Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
• V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
• Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
• osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou
masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou
prostředkem s virucidním účinkem;
• před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
• před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.
• Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
• Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

Provozovny holičství a kadeřnictví
• Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu doprovozovny holičství nebo
kadeřnictví;
• v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu
k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem,
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých kadeřnických pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.

Muzea, galerie a další podobná zařízení
• V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
• mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
• návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
provozovatel zařízení.

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
• v hledišti je nejvýše 100 diváků;
• v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
• mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
• v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí
nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
• mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
• v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m
a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe
platili platební kartou;
• ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
• před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
• Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;
• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
• sportovci vdobě tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
• snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
• po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
• tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství.

Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
• délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.);
• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
• stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Školství a vzdělávání
• Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte vmateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení oneexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
• Dítě, žák, student, účastník, byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
• Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: vlada.cz


Doporueujeme k poeetení
Další zprávy z lokality Východní Čechy
Nasaďte roušky a dodržujte pravidlo 3R, vyhlásil ministr. Pro zaměstnance automobilky to platí už dnes před noční
Celníci likvidovali zajištěné lihoviny a spotřební zboží
Policie dnes startuje dopravně bezpečnostní akci
Silný vítr potrápil Východní Čechy. Hasiči likvidovali požáry, popadané stromy či poškozené střechy
Pardubicko zahájí na konci srpna přelaďování na nový standard televizního vysílání
Policie bude měřit rychlost na desítkách míst v Podorlicku. Přečtěte si, kde to bude, a dejte nohu z plynu
Extrémní nebezpečí povodní stále trvá, hasiči situaci monitorovali pomocí dronu
Sanitky budou houkat zdravotním sestřičkám
Filipojakubská noc byla klidná
Prohlédněte si nejlepší dřevěné stavby roku 2020
Otevírají se řemeslné provozovny či farmářské trhy. Budou se moct konat malé svatby
Nadace ČEZ pomáhá také na východě Čech. Neziskovým organizacím poslala víc jak 2 miliony korun
Pomoc dětem při domácí výuce fyziky! ČEZ zpřístupnil tisíc videí s pokusy a návody, chystá i soutěž o 200 000 korun
Policie pátrá po dvou dívkách. Včera utekly z hradeckého dětského domova
Nadace ČEZ spouští bleskovou Krizovou pomoc pro boj s epidemií COVID-19
Lesy ČR svolávají studenty: Přijďte, pomozte v lese a vydělejte si
Raego a Olga Lounová děkují a vzkazují: Nesmíš to vzdát!
Do regionu ještě dnes zamíří 120 tisíc ústenek a 25 tisíc respirátorů
V autobusech veřejné linkové dopravy jezdí cestující zadarmo. Nastupovat musí pouze zadními dveřmi a musí mít na sobě roušku
Zakrývání dýchacích cest na veřejnosti je nyní povinné. Hradecký kraj to nařídil od 12:00, Pardubický kraj od 18 hodin a vláda pro celou ČR od půlnoci
První várka ochranných pomůcek od státu dorazila. Je jich ale krutě málo
Na východě Čech již 4 lidé s koronavirem. Polsko zavádí kontroly na hraničních přechodech
Počet lidí s koronavirem roste, prvního nemocného hlásí Pardubice
Velké přehrady jsou na sucho připraveny, hlásí ministerstvo. Kvůli nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích
Na Hučák a do Poříčí se do odvolání nepodíváte. Kvůli koronaviru
Seznamka ho stála více jak půl miliónu
Orkán Sabine: Poškozené střechy, popadané stromy, poničená auta
Sabine zatím kácela jen stromy
Varování meteorologů: Na náš region se žene orkán Sabine
Popadané stromy, zaplavené sklepy, uvízlé kamiony

Elektronické žádanky o vyšetření na Covid-19 hlásí výpadek. V Pardubicích a v Litomyšli nelze provádět odběry
18.09.2020 | 11:59 | (rup)

Jubilejní 10. Guláš festival v Přívratu
17.09.2020 | 13:30 | Milan Mikolecký

Srpnové události v České Třebové
15.09.2020 | 21:32 | Milan Mikolecký

Fakultní nemocnice omezuje návštěvy hospitalizovaných pacientů
15.09.2020 | 11:56 | Orlický.net

Hasiči provedli dezinfekci sanatoria
15.09.2020 | 07:07 | HZS

Hejtman Netolický: Soukromé sanatorium hlásí 102 nakažených
13.09.2020 | 20:20 * | Orlický.net

Zájem o testování se zvyšuje, laboratoře vyšetřují stovky vzorků denně. Důležitá je registrace v on-line systému
13.09.2020 | 13:37 | Orlický.net

Nasaďte roušky a dodržujte pravidlo 3R, vyhlásil ministr. Pro zaměstnance automobilky to platí už dnes před noční
09.09.2020 | 15:20 * | (rup)

Poslední rozloučení s národním hokejovým trenérem Milošem Říhou proběhne 9. září
08.09.2020 | 11:09 | Orlický.net

Dnes opět povinně s rouškou. A to do vybraných vnitřních prostor
01.09.2020 | 00:00 | Orlický.net

Na Rozkoši se převrátila plachetnice. Zasahovali hasiči, policisté i záchranáři
27.08.2020 | 09:00 | Policie ČR

Odběrová místa pro Covid-19 navyšují kapacitu
24.08.2020 | 07:16 | Orlický.net

Na chirurgii je sedm zdravotníků nakažených koronavirem. Platí zákaz návštěv nemocnice
18.08.2020 | 11:30 | Orlický.net

Kostelecká náplavka vol.II
13.08.2020 | 13:28 | ZuzanaK.

Nemocnice spouští on-line rezervační systém pro odběrová místa na koronavirus
11.08.2020 | 09:50 | Orlický.netzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Slavný spisovatel doprovázel TGM. Coby redaktor
62. ročník Rychnovské osmičky zlomil loňský rekord
Odhalili pamětní desku Aloisi Fáborskému. Že vám jméno nic neříká? Mrkněte na svoje klíče
Na chirurgii je sedm zdravotníků nakažených koronavirem. Platí zákaz návštěv nemocnice
Ústí nad Orlicí
Běželi olympijský běh. Už počtvrté
Proběhl krajský přebor v atletice staršího žactva
Hasiči pořádali druhý charitativní běh
Ohlédnutí za 2. ročníkem atletického REITER mítinku s jeho manažerem Vladimírem Vaňkem
Žamberk
Pardubičtí „Marieni“ v Žamberku.
Nákladní auto skončilo v příkopu. Hasiči museli přeložit necelou dvacítku prasat
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
Přímý přenos z Divadla Na zábradlí v kině Žamberk.
Lanškroun
Výstavba nové polikliniky pokračuje
Kvůli požáru bytu v bytovce museli hasiči evakuovat několik desítek lidí
Občané města v druhém ročníku participativního rozpočtu navrhli 40 projektů
Na houbách můžete být v ohrožení života. Noste s sebou do lesa mobilní telefon
Nové Město nad Metují
Automobilem narazil do dvou stromů. Alkohol vše vysvětlil
Vedení města diskutovalo s občany v Kině 70
Zámek je na prodej, předkupní právo má stát
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Dobruška
Slavnostní zahájení X. ročníku F. L. Věka proběhne za zvuku žesťů
Vzduchem létalo mistrovské frisbee. Titul putuje do Prahy a do Českých Budějovic
Malířův dům prochází rekonstrukcí. Vznikne zde jeho muzeum
Mělčany oslavily 565 let. Během tradičního setkání rodáků obnovili kříž Nejsvětější Trojice
Letohrad
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Místní firma pošle na účet města 3,5 milionu. Darem podpoří několik projektů
Kostelec nad Orlicí
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy není zrušen. Na diváky čeká atraktivní program
Hasiči likvidovali uniklé ropné látky na polní cestě
Nábor mažoretek Marlen
Vlezl do cizího stanu, sebral klíče od auta. V autě ukradl peníze ukryté v kabelce
Choceň
Přes železniční koridor by mohl vzniknout nový most
Akční brácha vzal sestřičku místo na houpačky na vlakové nádraží. Na volající policisty byl sprostý
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Týniště nad Orlicí
Sedm tisíc modelů „angličáků“: Encyklopedii aut sbírá Eduard Pařízek od svých 6 let
Písničkáři na paloučku pod věží
Ve vojenském areálu zahynul po střelbě policista
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Vamberk
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Nákup bez placení je krádež
Česká Skalice
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Skupina Čechomor zahraje v akustické sestavě.
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Odstartovala výstava Dělal jsem toho moře
Turnaj o pohár starostky města Česká Třebová 2020
Srpnové události v České Třebové
Blíží se šestnáctý ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka
Opočno
Obchvat je stále zavřený. Úředníci silničního úřadu mají všechny podklady pro rozhodnutí
Slavnostně otevřeli a po pár dnech zase uzavřeli obchvat města. Nemá stavební povolení
Stavbaři předali do užívání nový obchvat města. Už se po něm jezdí
Otevření dokončeného obchvatu města se blíží
Náchod
Nová svítidla v Náchodě
V ulici Ryšavého postaví město nový chodník
Panda se střetla s boxerem. Jedno těžké a jedno lehké zranění
Park v centru Náchoda projde revitalizací
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Osobák skončil ve škarpě. Mělo ho vytlačit terénní auto s přívěsným vozíkem
Senior nezvládl řízení. Najel na chodník a narazil do sloupu veřejného osvětlení
Ministryně navštívila unikátní pevnostní památku. Hledala možnosti řešení její záchrany
Ministerstvo slíbilo otevřít nový úsek dálnice do konce příštího roku. Součástí by měl být i obchvat města
Králíky
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Hradec Králové
Klicperovo divadlo připravilo na úvod nové divadelní sezóny obnovenou premiéru Kytice
Zřejmě nerespektoval červenou. Octavia po střetu narazila do sloupu
Dvě osoby skončily po čelním střetu dvou aut v nemocnici
Podzim v GMU zahájí čtyři vernisáže k novým výstavám
Vysoké Mýto
Ze sváření se vyklubal požár ponku. Čtyři jednotky hasičů uchránily hodnoty ve výši 5 milionu korun
Malí i velcí závodili na městských trailech
Dnes startuje výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na aktuální téma voda a civilizace
Na Sodomkově festivalu se představily veterány značky Tatra
Pardubice
TECHNOhrátky doplatily na dvoumetrové rozestupy. Pardubický kraj po jediné akci projekt opět přerušil
Kasárna opět ožila
Míříte do centra města? Počítejte s dopravními komplikacemi kvůli poškozeným semaforům
Zájem o testování se zvyšuje, laboratoře vyšetřují stovky vzorků denně. Důležitá je registrace v on-line systému
Litomyšl
Utrhl kolo o ostrůvek, zranilo se pět lidí
Školu protnulo více než 30 kilometrů kabelů
Létající hadi, houbožravé želvy a duhové krajty budou mít brzy klid
Dožadoval se nasazení policejní hlídky u svého kurníku
Solnice
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Orlické hory
Senior byl nalezen v pořádku. Na polské straně hranice
Hasiči u Zemské brány zachránili Vydrýska
Zastavte se v Orlických horách a Podorlicku
Odešel na nákup ve městě, jeho auto se ale našlo u Zemské brány
Podorlicko
Na Festivalu F. L. Věka zazní obnovené královské nástroje v Podorlicku
Ženě naměřili 3 promile v poledne, muži v odpoledních hodinách
Jubilejní Festival F. L. Věka nabídne mimořádné hudební zážitky
Dobrodružství jménem KTM Adventure
Rychnovsko
Muž nikdy neměl řidičák. Přesto si půjčoval cizí auto a ničil s ním majetek za stovky tisíc korun
Auto vjelo do dveří benzínky, jinde narazilo do autobusové zastávky a odpadových kontejnerů
Nákladní auta skončila v příkopech
Dopravní prostředky putují zpět majitelům
Orlickoústecko
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Přišla o 40 tisíc korun. Když se ženě vše rozleželo v hlavě, bylo již pozdě
Nehody cyklistů: Jedna z nich skončila tragicky
Silná bouřka zvedla hladiny potoků a řek
Náchodsko
19letý řidič přehlédl na přejezdu lokálku. Auto po střetu s vlakem skončilo v příkopu
Čtrnáct obcí má zájem o měření rychlosti ve svých katastrech. Hledají se vhodná místa
Nelehká záchrana retrívra se šťastným koncem. Pes spadl do hluboké průrvy
Ultralight zavadil při přistávání o obilí, upadlo mu kolo a poškodil si vrtuli