Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Lucie Peterková/Martin Fletcher
autor fotografií Muzeum východních Čech v Hradci Králové
hash tag #muzeumvychodnichcech
03.01.2021 12:00

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 1532x
Po celý rok 2021 se v návaznosti na zlepšení svých prostorových podmínek bude Muzeum východních Čech obracet na veřejnost v celém Královéhradeckém kraji s naléhavou prosbou o pomoc. Půjde o sérii výzev, jejichž prostřednictvím by muzejníci rádi odstranili fatální nedostatek památek na druhou polovinu 20. století ve svých sbírkách.

Rok 2020

Návštěvnost

Celkem 10 výstav si letos mohli prohlédnout návštěvníci v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. (MVČ HK). V letošní zkrácené sezóně muzeum na Eliščině nábřeží navštívilo 13.729 osob (od 13. března až do 12. května a pak po celý listopad a částečně
i prosinec 2020 bylo muzeum zcela uzavřeno).

Nižší sezónní návštěvnost zaznamenalo také Muzeum války 1866 na Chlumu. V letošním roce ho navštívilo 3115 lidí. Muzeum bylo dlouhodobě uzavřeno od prosince 2019 a otevřeno bylo až v závěru května 2020 kvůli stavebním úpravám a instalaci nové vzduchotechniky. Dále byla v muzejní expozici upravena grafická a textová podoba panelů ve vstupním sále. U příležitosti 154. výročí bitvy u Hradce Králové byla vystavena výtvarná umělecká díla s tématikou války 1866 ze sbírek MVČ. Vznikla panelová výstava s tématikou archeologie konfliktů 19. století ve spolupráci s katedrou archeologie FF Univerzity Hradec Králové. Poprvé byly také vyzkoušeny nové muzejně pedagogické programy zahrnující prezentace pro střední školy v kinosále. V závěru roku pak byla opravena rozhledna, která bude zpřístupněna po ukončení protipandemických opatření. „Už teď řešíme podobu vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy“, říká k plánům pro rok 2021 vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký a dodává, že v příštím roce je v plánu vydání anglické verze publikace Malá encyklopedie války 1866 z provenience MVČ HK: „Jelikož máme pouze německou mutaci, chceme tím vyjít vstříc také anglofonním návštěvníkům.“

Virtuální výstavní a návštěvnické produkty

Jako reakce na koronavirové uzávěry, ale i v rámci rozvoje moderního muzejnictví se mnoho muzejních aktivit přesunulo do on-line prostředí. Muzejníci napříč obory vytvořili přes dvě desítky virtuálních programů a pořadů. Zpracovány byly panoramatické prohlídky některých výstav roku 2020: Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, která byla zpracována krátce po vypuknutí první vlny pandemie Covid-19. Rychle se k ní přidala výstava sezóny Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 -1550. Panoramaticky si lze prohlédnout také výstavy SKLOLETÍ / 100 let sklářské školy v Železném Brodě a nově 1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády. Dále vznikl TV dokument o výstavě sezóny věnované gotickému a raně renesančnímu umění na východě Čech. Vytvořeno bylo také několik různo-oborových unikátních multimediálních výstav a také několik interaktivních virtuálních exkurzí, které si mohou majitelé chytrých telefonů užít i přímo v terénu. a. S velkým zájmem se setkala série živě vysílaných přednášek. Pro žáky základních škol byla vytvořena výuková série hraných vzdělávacích videí nazvaná Letem světem středověkem. A závěr roku pak patřil virtuálnímu multimediálnímu adventnímu trhu Advent v Hradci, který navázal na více než třicetiletou tradici Muzejního adventního trhu. Ke spolupráci byli vybráni nejpřednější ocenění lidoví řemeslníci z celé České republiky.

Jak uvádí ředitel muzea Petr Grulich, on-line nabídka Muzea východních Čech aktuálně patří k nejpestřejším a nejrozsáhlejším v České republice a od počátku roku si ji prohlédlo na 27 tisíc plnohodnotných návštěvníků. „Započteni jsou jen návštěvníci, kteří se při prohlídce virtuálních produktů muzea skutečně zastavili“, dodává. Rozvoj pokročilých digitálních technologií ve výstavnictví vnímá královéhradecké krajské muzeum jako jednu ze svých klíčových priorit.

Publikační a výzkumná činnost

Činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, to však zdaleka není jen výstavnictví. Jedná se o vědeckovýzkumnou organizaci, jejíž vědci a experti v roce 2020 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Významná byla v roce 2020 role muzea v oblasti archeologické památkové péče. Archeologové muzea provedli přes 600 archeologických dohledů na více než 200 stavbách. Ve 30 případech došlo na archeologický výzkum, z toho v šesti případech většího rozsahu.

Hradecké krajské muzeum také pro celý Královéhradecký kraj garantuje ve spolupráci s regionálními muzei systém spolupráce s dobrovolnými hledači pokladů. Jedná se o pilotní unikátní projekt, realizovaný pouze ve dvou krajích ČR, jenž umožňuje tzv. detektorářům vykonávat svůj koníček, aniž by páchali trestnou činnost.

Mnoho úkolů plnilo muzeum i v rovině metodické pomoci ostatním muzeím v Královéhradeckém kraji, což také náleží mezi jeho klíčové úkoly celokrajského muzea, jednoho z největších v ČR.

Rok 2021
Do roku 2021 pak MVČ HK vstoupí se změnou provozní dobou ve své historické budově na královéhradeckém Eliščině nábřeží, uvádí mluvčí muzea Lucie Peterková: „Doposud jsme měli prodlouženou provozní dobu do 20.00 hodin vždy v pátek. Tento den se ale neprojevil v dlouhodobé návštěvnosti jako vhodný a výhodný. Proto jsme se rozhodli, že prodloužená otevírací doba ve výstavní budově na Eliščině nábřeží bude vždy v úterý,
i s ohledem na doprovodné akce, které bychom rádi v novém roce návštěvníkům nabídli.“

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislava Hrbatého je do roku 2021 naplánována opět zhruba desítka výstav. „Největší výstavou prvního pololetí bude určitě výstava Rudolf II . umění pro císaře, jež se bude v Muzeu východních Čech v Hradci Králové konat od 23. 4. do 7. 11. 2021. Návštěvníkům na ní budou představeny mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II. Pro výstavu bude zapůjčen soubor výtvarných děl ze soukromých sbírek. Veřejnost bude moci obdivovat běžně nepřístupná díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, a také soubor grafických listů a kreseb.“ Na první pololetí roku 2021 je dále plánována výstava Poklady spolupráce, doplňuje Stanislav Hrbatý: „Návštěvníci uvidí archeologické nálezy učiněné spolupracovníky muzea, zaevidované do roku 2019. Představeny budou nejen nálezy kovové, ale také keramika a kamenné nástroje nalezené při povrchovém sběru. Předměty časově pokrývají všechny epochy historie Královéhradeckého kraje od počátků lidské přítomnosti ve starší době kamenné po novověk. Ve výběru nebudou chybět šperky, součásti oděvů, nástroje, zbraně nebo nálezy mincí, a to jak samostatné, tak i v hromadných souborech – depotech. Návštěvník se dozví, co všechno dokáže moderní věda z předmětů vyčíst, pokud byly při nálezu zachovány veškeré nálezové okolnosti. Ve výstavním plánu je např. také výstava Komenský v komiksu, přírodovědecká Spoušť plná života – příroda míst narušených člověkem i tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté.“

Stálá expozice

V lednu 2021 bude zahájena stavba stálé expozice dějin města Hradce Králové s názvem Cesty města. Expozice obsadí celkem čtyři sály ve dvou patrech muzejní budovy. Návštěvník se v první části expozice nazvané Cesta k městu českých královen, zaměřené na období 13. – 16. století, dozví o významu Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a pozná také urbanistickou výstavbu města. Centrálním exponátem bude třetí model města představující středověký Hradec Králové. Sál bude představovat Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím. Důraz bude kladen na proměnu města v období mezi třicetiletou válkou a zrušením pevnosti s cílem ukázat, jak pevnost proměnila krajinný rámec nejbližšího zázemí města, a zároveň jak vypadal život v uzavřeném pevnostním městě, charakteristický stýkáním a potýkáním vojenského a civilního živlu.

Třetí část expozice s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur. Klíčovou roli bude hrát městská architektura zejména meziválečného období. Tato tématika bude doplněna sbírkovými předměty z oblasti užitého umění a každodenního života, jenž bude představen prostřednictvím fotografií, tiskovin a dalších sbírkových předmětů. Expozice bude ve všech částech významně doplněna multimediálním obsahem a postupně k ní bude vznikat i dětská digitální interaktivní verze.

Práce jsou rozvrženy od ledna do konce června. Na letní prázdniny je naplánován zkušební provoz a doladění audiovizuální techniky. První návštěvníci by si expozici mohli prohlédnout v říjnu roku 2021.

Rekonstrukce Gayerových kasáren

V centru Hradce Králové také úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje v oblasti kultury. Budova Muzeu východních Čech slouží od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Dále jsou zde umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí muzea. Cílem rekonstrukce je oprava stávající historické budovy a modernizace vnitřních prostor, včetně částečného rozšíření kapacity depozitářů prostřednictvím efektivnějších posuvných regálů. Muzeum se tak díky této rekonstrukci a díky objektu ve Stěžerách po desítkách let vymaní z kritické prostorové tísně, jež mu de facto znemožňovala plnění sbírkotvorné role. „Kapacita depozitářů po rekonstrukci nevystačí na desítky let, jak by se mohlo zdát, spíše na jednotky let. Ale konečně nám umožní dělat zase to, co máme, tedy mapovat svět kolem nás v celém kraji“, uvádí Jaroslav Zámečník, zástupce ředitele muzea.

Budova se zároveň částečně otevře veřejnosti, která bude moci nahlédnout do tzv. otevřených depozitářů. Úspěšně pokračující přestavba také zahrnuje moderní dvoupodlažní přístavbu, ve které bude umístěna centrální badatelna pro čtenáře přírodovědecké i společenskovědní knihovny a badatele zkoumající sbírkové předměty, a také a přednášková místnost s modelem města k roku 2000. Veřejnosti budou také zpřístupněny pozůstatky vojenského opevnění, které byly odhaleny během stavebních prací na přístavbě. „Generální rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2021 a od července téhož roku je naplánováno logisticky velmi náročné stěhování sbírek, pracoven, konzervátorských dílen atd. zpět do budovy z dosavadních provizorních prostor v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Stěžerách, Všestarech a Hradci Králové-Pouchově. Stěhování a ukládání sbírkových předmětů do nově vybavených depozitářů bude probíhat přibližně do roku 2023“, doplňuje Jaroslav Zámečník.

Muzeum spolu s Královéhradeckým krajem nadále usilují o stavební povolení na rekonstrukci protilehlých Vrbenského kasáren, aby mohli pokračovat v hledání finančních zdrojů pro rekonstrukci i tohoto chátrajícího objektu, který je však do vydání stavebního povolení zatím stále v majetku města. Objekt bude sloužit jako krajská výstavní a expoziční budova muzea. Spolu s plánovanou stálou expozicí bastionové pevnosti pod Parkovacím domem Jana Gayera by tak měl vzniknout královéhradecký muzejní a kulturní kampus.

Celoroční výzva veřejnosti pro doplnění sbírek muzea

„Budeme se na veřejnost obracet prakticky každý měsíc a budeme postupně vděčni za doklady života kraje ze všech oblastí života společnosti. Jinak, bohužel, nebude co odkázat generacím, které přijdou po nás,“ uzavírá ředitel muzea Petr Grulich.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
Cyklista nepřežil střet s vlakem. Zřejmě nerespektoval zabezpečovací zařízení železničního přejezdu
Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program vstupuje do dalšího čtvrtstoletí své existence
Za nehodou osobáku do sloupu byl alkohol v krvi řidičky? Ta místo nahlášení policistům z místa nehody odešla domů!
Koruny javorů je třeba ručně tvarovat. Pracovníci technických služeb začali už v těchto dnech
Hradečtí hokejisté jedou do Plzně bojovat o další body do tabulky Tipsport extraligy
Termín přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani se odsouvá. Podávat můžete až do konce března 2021
Hejtman: Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji se blíží kritickému stavu
Dnes se hraje hokejové derby. Mountfield HK odehraje první zápas v roce 2021 na domácím ledě
Magistrát uvolnil zabavená štěňata umístěná v útulku. Zájem lidí o adopci byl ohromný
Útočník napadl muže i jeho těhotnou přítelkyni. Doma ho vyzvedla zásahová jednotka
Hradečtí lvi si brousí drápy na liberecké tygry
Zaklapla pouta. Dětské hrátky na policisty vyřešili až ti opravdoví
Odstartovalo bezplatné antigenní testování veřejnosti
Objasněné krádeže telefonů. Ty kupoval recidivista za pět prstů v hypermarketu
Udělal jiným pěknou čáru přes auto/rozpočet
Na závěr podzimu Votroci remizovali Varnsdorfem
Kraj ocení dobrovolníky, kteří se starají o památky
Požár zachvátil chatku blízko garáží. Tlakové lahve a kamistry skončily v bazénu
Jednadvacet obviněných za intriky v insolvenčních řízeních
Algoritmy z Univerzity Hradec Králové budou předvídat vývoj covidu-19 u pacientů
Kriminalistům se podařilo objasnit krádež 6 figurek z betlému. Sošky policisté vrátí majiteli.
Šéfka zdravotnického holdingu po necelém roce končí. Dostane zlatý padák
Hradecká zdrávka se otevře poprvé online
Hradečtí hokejisté se na domácím ledě pokusí prolomit smůlu,
První porážka Votroků v sezoně přišla s Prostějovem
Srazila se dvě nákladní vozidla. Jednoho řidiče museli hasiči vyprostit
Adventní trhy letos nahradí virtuální Advent v Hradci
Kocour vylezl na vysoký strom. Dolů mu pomohl přivolaný hasič
Votroci si s chutí zastříleli. Dvakrát se trefil Prekop


Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
16.01.2021 | 09:11 | Královéhradecký kraj

Investiční akce města probíhají podle plánu
14.01.2021 | 10:03 | Vysoké Mýto

Koruny javorů je třeba ručně tvarovat. Pracovníci technických služeb začali už v těchto dnech
12.01.2021 | 09:43 | Hradec Králové

Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
09.01.2021 | 11:32 | Orlický.net

Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
08.01.2021 | 09:30 | ČRo

U Janské kaple stojí opravený kříž
06.01.2021 | 09:50 | Fletch

Radnice se chce pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zaplatí ji z vlastních peněz bez jakékoliv dotace
04.01.2021 | 16:11 | ČRo

Od dnešního dne se snižuje cena PCR testu pro samoplátce
01.01.2021 | 10:38 | Orlický.net

Zákaz silvestrovského vycházení se na počtu výjezdů hasičů moc neprojevil
01.01.2021 | 07:57 | HZS

Hledá se ulomená vrtule letadla
31.12.2020 | 14:02 | Rokytnice v Orlických horách

Magistrát uvolnil zabavená štěňata umístěná v útulku. Zájem lidí o adopci byl ohromný
29.12.2020 | 19:53 | Hradec Králové

Na Rychnovsku by mohly být vinice. Zatím zraje víno v sudech
28.12.2020 | 11:23 | ČRo

Mladý tatínek si musel odpočinout od jízdy, mezitím se mu vozidlo uzamknulo i batoletem uvnitř
28.12.2020 | 08:51 | HZS

Malí andílci zpívali lidem pro dobrou náladu
26.12.2020 | 11:12 | Vysoké Mýto

Vánoce ve městě betlémů. V oknech a výlohách tam uvidíte přes 70 jesliček a Ježíšků
26.12.2020 | 07:55 | ČRozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Na křižovatce u Voříšku vyhasl život, nepomohl ani rychlý zásah hasičů a záchranářů
Radnice se chce pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zaplatí ji z vlastních peněz bez jakékoliv dotace
Vánoční zpívání u Kryštofa aneb "Půlnoční" naživo
Nově zpřístupněný fotoarchiv je vánočním dárkem rychnovského muzea
Ústí nad Orlicí
Odstavený autobus ukradl cizinec, najezdil s ním víc jak sto kilometrů
Připravují strategický plán města. Veřejné projednávání proběhne on-line už tento týden
Živý betlém byl letos bez obecenstva
Na přechodu pro chodce se stala nehoda, od které starší řidič ujel. Sražená chodkyně utrpěla zranění
Žamberk
V pátek 15. ledna volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi. LIVE stream od 20:30hod. Zve kino Žamberk.
Hororový snímek na pondělní večer 18.ledna. Proč ne? Zve kino Žamberk.
Kino Žamberk vás zve do jednoho z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších muzeí na světě. Dokument Ermitáž - síla umění uvidíte už v neděli 17. ledna.
Divácký hit filmového festivalu v Benátkách u vás doma – jako v kině!
Lanškroun
Plameny pohltily adventní věnec
Radnice řeší problém s nedostatkem dětských lékařů
Nový rok přinese změny ve způsobu placení parkovného i nový ceník
Zastupitelstvo bude projednávat navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Navýšení je o 22 procent
Nové Město nad Metují
Radary jdou dnešním dnem do ostrého provozu
Město má nový silniční radar. Bude měřit na osmi místech
Ve městě instalují radarové měřiče rychlosti
Do Klopotovského údolí se po téměř půl roce vrátilo stádo jelenů
Dobruška
Na okraji zástavby začíná vznikat druhý supermarket ve městě
Rosvícení vánočního stromu proběhne letos on-line. Odstartuje tak Advent aneb Světlo v temných časech
Výstava Paměti národa Z totality do totality je k vidění v Dobrušce
Obavy o maminku vystřídala radost
Letohrad
Letištní terminál z vlnité lepenky ve finále
Maringotka v plamenech, plynový vařič ve vaně
Festival JamRock se stěhuje. Do sousedního města k cyklostezce
Starosta Fiala: Referendum o Domu kultury bude až v lednu
Kostelec nad Orlicí
Co dovede jedna svíčka? Poškodit ledničku a přiotrávit uživatele bytu
Ježíškova kouzelná poštovní schránka
Rabštejn čeká rekonstrukce. Byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž
V ložnici vzplálo mobilní plynové topení. Zasáhl pohotový soused - hasič s ručním hasičákem
Choceň
Listopadové novinky z města: Nové sportoviště, infokiosek či štípačka dříví
Hasiči ve speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku
Lidem v domovech důchodců chybí sociální kontakt s blízkými. Pomůže bezkontaktní návštěvní systém
Další stavba bez kolaudace. Nové obchodní centrum zůstalo uzavřeno
Týniště nad Orlicí
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Vamberk
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Česká Skalice
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rokytnice v Orlických horách
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Česká Třebová
Nehoda se štěstím aktivovala celý integrovaný systém
Neobydlený domek v plamenech. Požár mohla způsobit nedbalost
Česká Třebová v prosinci 2020
175 let železnice v České Třebové
Opočno
Vánoce ve městě betlémů. V oknech a výlohách tam uvidíte přes 70 jesliček a Ježíšků
Za betlémy do Opočna
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně. Vyroste na nich hala společnosti PZP
Muž zaútočil na manželku a tchána. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu
Náchod
Mladík se přišel přiznat, že při policejní honičce utopil svoje "ukradené" auto
Prvním občánkem Náchoda v roce 2021 je holčička – Kristýnka
Zběsilá jízda auta městem skončila na dně řeky, posádka od nehody utekla
Střecha Základní školy T.G. Masaryka má opravenou poškozenou část střechy
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Seniorka na kole se střetla s osobním autem. Policisté hledají svědky
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Ptáci, žijící v mokřadu, by měli mít lepší podmínky pro život. Postarají se o to pratuři
Králíky
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Hradec Králové
Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
Cyklista nepřežil střet s vlakem. Zřejmě nerespektoval zabezpečovací zařízení železničního přejezdu
Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program vstupuje do dalšího čtvrtstoletí své existence
Za nehodou osobáku do sloupu byl alkohol v krvi řidičky? Ta místo nahlášení policistům z místa nehody odešla domů!
Vysoké Mýto
Investiční akce města probíhají podle plánu
V domě hořelo. Kvůli nedbalosti při obsluze plynového sporáku
Malí andílci zpívali lidem pro dobrou náladu
Místo tradičního adventního koncertu připravili kolemjdoucím hudební překvapení
Pardubice
Hasiči likvidovali požár vánočního stromku. Příčinou vzniku požáru byla prskavka
Plameny zastavily osobní auto, řidičce se naštěstí nic nestalo
Od dnešního dne se snižuje cena PCR testu pro samoplátce
Přes rosický most bezpečněji
Litomyšl
Kradl motorové pily. Po svém zadržení skončil ve vazební věznici
Na zahradě měl prales z rostlin marihuany. Chtěl prý vypěstovat nejvyšší konopí
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Solnice
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Orlické hory
Víte, jak vypadaly opravdové sněhové kalamity v Orlických horách?
Horské cesty v obležení řidičů. Mnozí však znemožňují průjezd složkám IZS
Lyžaři jsou na polské straně hor, na sjezdovkách na české straně hor se jen sáňkuje a bobuje
Kraj opraví silnici z Orlického Záhoří do Rokytnice v Orlických horách
Podorlicko
Sníh zkomplikoval řidičům cestu, mnozí neudrželi vozidla na vozovce
Řidičům překážely v jízdě sloupy či zábradlí, další vyjeli jen mimo vozovku
Osobáky mimo vozovku, cestující v péči lékařů
Je tu Silvestr. Po deváté večer platí zákaz vycházení a na veřejnosti se mohou setkat pouze dva lidé
Rychnovsko
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Orlickoústecko
Nedbalost stála za požárem dílny i udírny
Z Lanškrouna do Skuhrova doveze řidiče opravená silnice za 143 milionů
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Náchodsko
Opilce za volantem probudila policejní hládka: Co blbnete? No, chlastám občas!
Týral osobu ve společné domácnosti. Skončil ve vazbě
Přetlačovaná osobáku s lokomotivou měla jasného vítěze. Nehoda se neobešla bez zranění.
Řidič v kradené škodovce ujížděl celníkům. Auto skončilo na turistické stezce, prchající muž zmizel v lese